Unien hoivaava voima

Unissa voi keskittyä pitämään hauskaa tai sitten etsimään esimerkiksi apua erilaisiin ongelmiin. Niin kuin jokainen asiaan huomiota kiinnittänyt voi todeta: yksi vaikeimmista asioista on omien puutteiden, ristiriitojen ja ongelmien kohtaaminen. On niin paljon helpompaa pitää itseään täydellisenä ja syyttää muuta maailmaa tai ihmisiä ongelmistaan, kuin todella kohdata heikot puolensa. Lisäksi kipeiden asioiden kohtaaminen on vaikeaa ja alkaa helposti puolustella itseään ja keksimään tekosyitä sille, miksi ei pitäisi muuttua.

Käsitys unien hoivaavasta voimasta perustuu ajatukseen siitä, että kaikki unikuvamme ovat itse asiassa osa itseämme, omia luomuksiamme, vaikka vain tiedottomasti. Unet nousevat omasta mielestämme, muistoistamme ja tunteistamme. Näin ollen konflikti unihahmon tai tilanteen kanssa tarkoittaisikin konfliktia itsemme kanssa. Unikuvissa konflikti on vain ulkoistettu. Selkounessa voimme tietoisesti kohdata, käsitellä ja jopa etsiä alueita ja tunteita elämässämme, joita haluamme oppia muutamaan rakentavampaan suuntaan.

Saksalainen unitutkija Paul Tholey on keskittynyt erityisesti unien parantaviin puoliin, joita seuraavaksi käyn läpi (artikkeli kirjassa Conscious Mind, Sleeping Brain, toim. Gackenbach ja LaBerge 1988). Hän lähestyy asiaa hahmopsykologian käsitteistöin (gestalt psychology), joiden mukaan ihmisen halut (ja unet) eivät ole vain vaistomaisten reaktioiden tyydyttämistä, vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Hahmopsykologian mukaan psyyke voidaan nähdä koostuvan pienemmistä osajärjestelmistä kuten: halut, tarpeet, tavoitteet, moraaliset vaatimukset ja sosiaaliset velvollisuudet. Nämä toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muodostaen psykologisen kokonaisuuden johon vaikuttavat yksilölliset ja ympäristön tekijät.

Myös unissa näkyy tämän tiedostamattoman kokonaisuuden jatkuva vuorovaikutus, jolloin tietoisia selkounia voidaan käyttää eri osajärjestelmien sisäisten ristiriitojen oivaltamiseen ja ratkaisemiseen. Olennaista Tholeyn ajattelussa on juuri vuorovaikutus unihahmojen kanssa, ei niinkään tietoisuus unessa sinänsä. Selvittämällä konflikteja unihahmojen kanssa selvittää samalla omia sisäisiä konflikteja, joiden ratkeamisella voi olla oloa huojentavia vaikutuksia myös valvemaailmassa. Tholey huomasi, että jos unissaan (ja valveilla) otti itsekeskeisen asenteen sijasta tilannekeskeisen asenteen muiden ihmisten kanssa, oli paljon helpompi toimia ilman illuusioita itsestään, maailmasta ja käsillä olevasta tilanteesta.

Tholey listaa tietoisuuden etuja unissa:

 1. Uneksija ei pelkää niin paljoa kohdata unihahmoja tai –tilanteita.
 2. Uneksija voi saavuttaa paikkoja, eri aikoja, tilanteita tai henkilöitä, jotka ovat hänelle tärkeitä.
 3. Erityisesti keskustelun avulla uneksija voi tunnistaa oman persoonallisuuden piirteiden toiminnan ja merkityksen.
 4. Sopivan toiminnan avulla uneksija voi muuttaa omaa persoonallisuusrakennettaan luovasti ja terapeuttisesti.

Tholeyn käsityksen mukaan erityisesti uhkaavat unitilanteet ovat sellaisia, jossa uneksijan sisäiset, eri halujen ja tarpeiden, ristiriidat tulevat esiin. Hän luettelee seuraavat toimintavaihtoehdot uhkaavissa tilanteissa.

Uhkaavassa tilanteessa

 1. Kohtaa. Älä yritä paeta uhkaavaa tilannetta, vaan mieluummin kohtaa se rohkeasti. Katso suoraan kohti ja kysy ystävällisesti: ”Kuka olet?” tai “Mitä tämä merkitsee?”
 2. Keskustele. Koeta sovitella asia rakentavassa keskustelussa. Jos sovintoa ei löydy tai se ei ole mahdollista, koeta riidellä avoimesti keskustellen. Torju loukkaukset ja uhkaukset, mutta tunnista myös oikeutetut vastalauseet ja syytökset.
 3. Tappele. Älä antaudu veltosti, jos sinua vastaan hyökätään suoraan. Näytä halusi puolustaa itseäsi ottamalla puolustava asento. Jos tappelua ei voida välttää, voita vastustajasi, mutta älä tapa häntä. Tee sovinto voitetun vastustajan
  kanssa. (Muista, että hyökkäävä hahmo edustaa jotain osaa itsestäsi.)
 4. Sovittelu. Koeta sovitella tilanne sanojen lisäksi ajatuksin ja elein. Tunne hyväksyviä ja rakastavia tunteita hyökkääjiä kohtaan. Voit ottaa avoimen asennon tai tehdä käsilläsi kutsuvan ja hyväksyvän eleen.
 5. Erottaudu. Jos sovinto ei ole mahdollista, erota itsesi uhkaavasta hahmosta ajatuksin, sanoin ja vetäytymällä tilanteesta. Joskus unihahmo voi olla sinulle ennen paljon merkinnyt ihminen, jota et voi enää nähdä esimerkiksi, koska hän on kuollut tai välinne ovat katkenneet. Tässä tapauksessa kiitä hahmoa kaikesta, mitä hän on elämääsi tuonut ennen kuin sanot hyvästit. Muista, että hahmo ei edusta suoraan toista ihmistä, vaan jotakin puolta itsestäsi.
 6. Etsi apua. Sovinnon jälkeen kysy, voiko hahmo auttaa sinua. Mainitse tiettyjä ongelmia joko valve- tai unielämässäsi ja kysy neuvoa.

Näiden periaatteiden noudattaminen sai aikaan Tholeyn itsensä ja hänen tutkimushenkilöidensä unien uhkaavissa hahmoissa mm. seuraavia asioita:

Sovinnon tekeminen osoittautui kaikkein tehokkaimmaksi periaatteeksi. Tämän vaikutuksesta uhkaava hahmo muuttui usein alemman tason otuksesta ylemmän tason hahmoksi, esimerkiksi eläimestä tai myyttisestä olennosta ihmiseksi. Monesti tällainen muutos auttoi ymmärtämään välittömästi unen merkityksen. Sen sijaan hyökkäys uhkaavaa hahmoa vastaan ja sen voittaminen tappelussa, johti ensin voiton tunteeseen, mutta joskus katumus ja ahdistus omista teoistaan oli voimakkaampi tunne, joka voi vallita vielä herättyäänkin. Lisäksi, jos uneksija kohtasi rohkeasti hyökkääjän, saattoi tämä kutistua jättiläisestä normaalinkokoiseksi tai pieneksi ja vaarattomaksi. Puolustuskyvyttömyys tai pelon tunteet johtivat useimmiten epämiellyttäviin pelon ja itseluottamuksen puutteen tuntemuksiin. Tällöin uhkaava hahmo saattoi kasvaa isoksi ja pelottavaksi. Katsekontaktin ottaminen uhkaavaan hahmoon sai sen toisinaan tulemaan vähemmän uhkaavaksi.

Jos joudut tilanteeseen, jossa tunnet olevasi täysin avuton ja unitilanteen armoilla, koeta muuttaa ympäristössä jotakin pientä ja epäolennaista asiaa. Voit muuttaa mielikuvituksellasi esimerkiksi puun väriä, tuolin muotoa tai jotakin muuta asiaa taustalla, joka ei ole suoraan yhteydessä uhkaavaan tilanteeseen. Pienen asian muuttaminen muuttaa usein avuttoman hallitsemattomuuden tunteen hallinnan tunteeksi ja koko uhkaava tilanne saattaa muuttua hallituksi. Itseluottamus auttaa tällaisissakin tilanteissa pitkälle.

Kuinka etsiä aktiivisesti ratkaisua ongelmiinsa?

Aina unissa ei ole uhkaavia tilanteita. Jos kuitenkin haluaisi käsitellä omia ongelmiaan ja ahdistavia tunteitaan unissa, niin miten löytää niitä oma-aloitteisesti? Tholey kehottaa hakeutumaan pelottaviin tilanteisiin aktiivisesti. Vain sovinnon kautta ahdistavien tunteiden kanssa voidaan saavuttaa tyyneyden ja tasapainon.

Voi siirtyä valosta pimeään (esimerkiksi avoimelta pellolta metsään), ylhäältä alaspäin (kuten lammen pinnalta sen pohjaan), tai nykyisyydestä menneisyyteen (aikuisuudesta lapsuuteen). Jos epämiellyttävien kokemusten etsiminen suoraan on vaikeaa, voit myös kohdata vähemmän pelottavia tilanteita ensin ja siirtyä vähitellen uhkaavampiin. Voit myös pyytää apua voimakkailta hahmoilta unissasi pelottavien tilanteiden kohtaamisessa.

Eräs toinen tapa etsiä aktiivisesti parannettavia ongelmiaan on seuraava:

 1. Päätä ennen nukkumaan menoa, mihin ongelmaan haluat ratkaisun.
 2. Pyydä selkounessasi ongelmaasi ilmestymään missä tahansa symbolisessa muodossa esiin.
 3. Kysy asialta, olennolta tai henkilöltä, mitä se merkitsee ja tarkoittaa.
 4. Jatka tarkentavien kysymysten ja oivallusten tekemistä kunnes olet ymmärtänyt perinpohjaisesti ongelmasi ja sen symbolin merkityksen sekä omat tunteesi ja reaktiosi ongelmaa edustavassa tilanteessa. Huomioi, että symboli voi muuttua unessa tehdessäsi uusia oivalluksia. Mene assosiaatiovirran mukana ja katso mihin se johtaa.

Muutokset elämässä

Tholey totesi tutkimuksissaan ihmisten saaneen hyviä vaikutuksia uni- ja valve-elämäänsä. Tavallisten unien kerrottiin olevan miellyttävämpiä ja merkittävämmän tuntuisia. 66% pystyi ratkaisemaan erilaisia ongelmia ja konflikteja selkounissa. Valveilla 62% tunsi itsensä vähemmän ahdistuneeksi, 45% tunteellisesti tasapainoisemmaksi, 42% avoimemmaksi ja 30% luovemmiksi Tholeyn menetelmien soveltamisen jälkeen. Sen sijaan 22% tunsi itseluottamuksensa karisevan, kun he ohjeista huolimatta pakenivat uhkaavia tilanteita tai hahmoja.

Tholey havaitsi myös persoonallisuusrakenteen pysyviä muutoksia itseriittoisuuden ja itseluottamuksen lisääntyessä. Ihmiset pystyivät tunnistamaan itsessään aiemmin huomaamattomia tarpeita ja tavoitteita, jotka olivat aikaisemmin kieltäneet itsessään. On hyvä huomata, että selkounityöskentelyssä saavutetut myönteiset vaikutukset eivät välttämättä tarvitse ongelman ratkeamiseen järjellistä ymmärtämistä. Unissa työskentely tapahtuu suoraan alitajunnan kanssa ja konfliktit voivat ratketa suoraan ilman sanallisen järjen puuttumista asioihin.

Säännöllisesti selkounia näkevien ihmisten on todettu olevan vähemmän kireitä ja neuroottisia sekä todennäköisemmin omaavan vahvemman itsetunnon, tunteellisen tasapainon, luovuuden ja riskienottokyvyn.

Toisen unihahmon näkökulman ottaminen

Viimeisissä tutkimuksissaan Tholey huomasi mielenkiintoisen seikan. Jotkin hänen tutkimushenkilöistä ottivat unissaan toisen ihmisen hahmon, ja pystyivät näin kokemaan itsensä ja ongelmalliset tilanteet kokonaan toisesta näkökulmasta. He tunsivat toisen ihmisen tunteet ja ajatukset tilanteissa, joissa eivät aiemmin olleet ymmärtäneet toisen toimintaa. Tämä auttoi heitä ymmärtämään tilanteessa vaikuttavia asioita ja tunteita ja suhteutumaan niihin avoimemmin hereillä ollessaan. Tholey mainitsee toisen näkökulman ja koko kehon valtaan ottamisen voivan olla jopa tehokkaampi keino sovitella ongelmia kuin keskustelun. Keskustelun voi käydä myös uuden identiteettinsä avulla vanhan itsensä kanssa, jonka kehon jätti unimaisemaan toimimaan omillaan.

Kehollinen paraneminen

Unen aikana ihmisessä alkaa erittyä kasvuhormonia, joka korjaa päiväsaikaan sattuneita kudosvaurioita ja muita elimistön vahinkoja. Nukkuminen sinänsä on siis jo parantavaa toimintaa elimistölle. Se palauttaa voimavaroja ja tasapainottaa kulutettua energiaa.

Visualisointi saattaa auttaa ihmisen immuunijärjestelmää parantumaan fyysisistä ongelmista, ei pelkästään psykologisista. Unet ovat voimakkain visualisoinnin muoto, joten itsensä kuvitteleminen ja tunteminen täysin terveeksi ja hyvinvoivaksi unessa, saattaa vaikuttaa voimakkaasti myös valvetilassa kehon parantumisprosesseihin. Jos olet sairaana, voit koettaa nähdä selkounia, joissa koet ja tunnet itsesi täysin terveeksi.

« Takaisin aiheisiin